Spuneți generațiilor viitoare că în România s-a creat Cibernetica (1938-1939)!

Spuneți generațiilor viitoare că în România s-a creat Cibernetica (1938-1939)!

Spuneți generațiilor viitoare că în România s-a creat Cibernetica (1938-1939), că România a dezvoltat o informatică românească (după anul 1953) și a construit propriul calculator electronic (CIFA-1, anul 1957)! Marin Vlada, membru titular CRIFST (Comitetul Român de Istoria și Filosofia Științei și Tehnicii), Academia Română, proiectul ROINFO 2018-2022.
Tell future generations that Cybernetics was created in Romania (1938-1939), that Romania developed a Romanian informatics (after 1953) and built its own electronic computer (CIFA-1, 1957)! Marin Vlada, full member CRIFST (Romanian Committee for History and Philosophy of Science and Technology), Romanian Academy, ROINFO 2018-2022 project.

CONCLUZII: PARTEA I – FENOMENUL INFORMATICII ROMÂNEȘTI- Etape în apariția și dezvoltarea informaticii românești

1. CERCETĂRI PRIVIND FUNCȚIILE RECURSIVE, LOGICA ȘI TEORIA DEMONSTRAȚIEI – În anul 1927, matematicianul român Gabriel Sudan (1899-1977), cu doctoratul la David Hilbert, a dat primul exemplu de funcție recursivă care nu este primitiv recursivă, înaintea lui Wilhelm Ackermann (1928). În perioada 1934-1942, la Universitatea din Iași, matematicianul Grigore C. Moisil (1906-1973) se ocupa de «Logică și teoria demonstrației» și propunându-și «să învețe matematica de la început», la «minunata bibliotecă» a Seminarului matematic din Iași, a studiat cartea lui Hilbert și Ackermann, dar și cele 3 volume „Principia Mathematica” ale lui Russel și Whitehead. Profesorul Moisil a aflat despre logicile cu mai multe valori ale lui Lukasiewicz, în primăvara anului 1935, când T. Kotarbinski, profesor la Universitatea din Varșovia, a ținut la Iași 3 conferințe publice și o scurtă lecție la Seminarul Matematic asupra scrierii fără paranteze a lui Lukasiewicz.

2. CIBERNETICA S-A NĂSCUT ÎN ROMÂNIA (1938-1939) – Astăzi, se știe că, cu 10 ani înainte de cartea matematicianului american Norbert Wiener (1894-1964) “Cybernetics: Or Control and Communication in the Animal and the Machine”, românul Dr. Ștefan Odobleja (1902-1978) – medic militar (membru post-mortem al Academiei Române, 1990), publică în 2 volume „Psihologia consonantistă“, 1938-1939, la Editura „Maloine“, Paris, în limba franceză (însumând peste 800 de pagini), în care stabilește legi generale, pe care le aplică atât ştiinţelor naturii inerte, cât şi ştiinţelor lumii vii, psihologiei şi fenomenelor economico-sociale. Dr. Ştefan Odobleja face o descriere a funcţiilor psihologice folosind o schemă generală a unui sistem cibernetic, unde organele de simţ, care primesc informaţii din mediu, reprezintă intrările (INPUT), iar muşchii sunt consideraţi ieşirile (OUTPUT). Acesta face „pași peste granițele psihologiei” trecând de la om la alte sisteme complexe (comunități, organizații sociale etc.), inventând o nouă știință: Cibernetica.

3. FUNDAMENTAREA MODELELOR PENTRU COMPUTING ȘI DEZVOLTAREA DOMENIULUI INFORMATICĂ – În perioada 1953-1954, ROMÂNIA ocupa locul III în lume, după SUA și URSS, în activitatea de cercetare privind “Teoria circuitelor de comutație” – după nr. de articole (Gr. C. Moisil, Activitatea CCUB, revista AMC, Editura Tehnică, nr. 13-14, 1970). Pentru aceste rezultate acad. Gigore C. Moisl primește – în anul 1996, Computer Pioneer Award (IEEE – Computer Society). În perioada 1971-1980 (1967, 1971, 1972) au urmat programe pentru sistemul național de informatică și conducere, privind dotarea cu tehnică de calcul.

4. REALIZAREA DE CALCULATOARE ROMÂNEȘTI – În perioada 1955-1957, ROMÂNIA a proiectat și construit primul său calculator electronic numeric (anul 1957, calculatorul CIFA 1), de către un colectiv condus de ing. Victor Toma, la Institutul de Fizică Atomică (IFA) – Măgurele București. După anul 1970 a urmat construirea de calculatoare electronice românești seria FELIX C la Fabrica de Calculatoare Electronice ICE Felix pe baza licențelor achiziționate de la compania olandeză FRIDEN și CII, societate comercială privată franceză creată în anul 1966, în cadrul proiectului guvernamental francez „Plan Calcul”, în timpul lui Charles de Gaulle.

5. DEZVOLTAREA DE CALCULATOARE ÎN LUME – ROMÂNIA a fost a VIII-a țară din lume ce a proiectat și a construit un calculator electronic cu tuburi electronice (1957) – calculatorul CIFA 1 de la București și cea de-a XI-a țară din lume, care a construit un calculator electronic cu tranzistoare și tuburi electronice (1963) – calculatorul DACICC-1 (Dispozitiv Automat de Calcul al Institutului de Calcul Cluj) la Institutul de Calcul – Academia Română (filiala Cluj-Napoca), azi numit Institutul de Calcul “Tiberiu Popoviciu” (ICTP)

CONCLUZII: PARTEA A II-A – CIBERNETICA S-A NĂSCUT ÎN ROMÂNIA (1938-1939) – Etape în recunoașterea internațională a operei savantului Ștefan Odobleja, inventatorul ciberneticii

6. „DEMONSTRATION DE PHONOSCOPIE”, anul 1937, Dr. Ștefan Odobleja prezintă lucrare științifică la cel de-al IX-lea Congres Internațional de Medicină și Farmacie Militară, București. Lucrarea este primită cu mult interes de doctor W.S. Bairbridge, șeful delegației americane. Medicul Ștefan Odobleja distribuie cu acest prilej, participanților la Congres, un prospect în limba franceză anunțând apariția lucrării: „Psychologie consonantiste” (1938-1939). Coincidență sau nu, cei doi medici militari americani (dr. Wiliam Seman Bainbridge – medic șef al Flotei a 7-a americane din Mediterana, și dr. Rosenblueth), ulterior – după anul 1940, au fost incluși în echipa de cercetare a matematicianului american Norbert Wiener – azi, considerat părintele ciberneticii.

7. „PSYCHOLOGIE CONSONANTISTE“, PERIOADA 1938-1939 – Dr. Ștefan Odobleja (1902-1978), publică în 2 volume „Psychologie consonantiste “, 1938 și 1939, la Editura „Maloine“, Paris, în limba franceză (însumând peste 800 de pagini), în care stabilește legi generale, pe care le aplică atât ştiinţelor naturii inerte, cât şi ştiinţelor lumii vii, psihologiei şi fenomenelor economico-sociale. “Psihologia consonantistă a relevat importanţa mecanismelor duale, binare şi dihotonice atât în psihologie cât şi dincolo de ea, în toate ştiinţele. A sugerat şi a aplicat ca o altă esenţială pentru mecanizarea gândirii, împreună cu circularitatea. În locul logicii pe baza lui 3, acesta a propus şi a schiţat o logică pe baza lui 2.” afirmă dr. Ștefan Odobleja. Astfel, a ajuns la definirea celor 9 legi universale, printre ele fiind legea reversibilității / cercului vicios, feed-back. Cele 2 volume reprezintă conceptele și studiile pentru o nouă știință: Cibernetica.

8. ANUL 1972 – Începând din anul 1972, când Ștefan Odobleja a citit autobiografia matematicianului Norbert Wiener, acesta s-a consacrat demonstrării ideii că originea ciberneticii se află în psihologie şi că „Cibernetica s-a născut în România în anul 1938” prin lucrarea sa în 2 volume „Psychologie Consonantiste” din perioada 1938-1939. În acest sens, pentru a-şi marca parternitatea, el a publicat o lucrare specială, care a apărut în chiar anul morţii sale: “Psihologia consonantistă şi cibernetica”, cu o substanţială prefaţă a lui Mihai Golu: Ștefan Odobleja, Psihologia consonantistă și cibernetica, Editura Scrisul Românesc, Craiova, 1978.

9. “CYBERNETCS AND CONSONANTAL PSYCHOLOGY”, ANUL 1975 – Comunicare științifică la The Third International Cogres of Cybernetics and Systems, Bucharest, Romania, August 25-29, 1975 (ASE București). Lucrarea a apărut în Proceedings of Congres (editors J. Rose-UJ and C Bilciu-Romania), Vol. II, section 5 (Communications, Education and Informatics), SPRINGER-VERLAG Berlin, Heidelberg, New York. Autorul prezintă legătura dintre conceptele de bază ale ciberneticii şi ideile prezentate pe larg în volumul ,,Psihologia consonantistă”, Paris, 1938-1939. Psihologia consonantistă priveşte creierul ca o maşină de gândire; se procedează la analiza gândirii într-un mod mecanic, modern şi separă distinct cele două categorii primordiale (chestiune psihologică şi dinamică). Astfel, dr. Ștefan Odobleja poate fi considerat un precursor al Inteligenței Artificiale.

10. „DIVERSITY AND UNITY IN CYBERNETICS”ANUL 1978 – Comunicare științifică la al IV-lea Congres Internațional de Cibernetică de la Amsterdam – Olanda (21-25 august 1978), care a fost prezentată de ing. dr. Stelian Bajureanu – dr. Ștefan Odobleja fiind bolnav la pat, și obține recunoașterea internațională de precursor al ciberneticii. B.H. Rudall de la University of Wales, care a prezidat sesiunea, spunea: „Lucrarea dr. Odobleja a fost foarte bine primită. S-a exprimat un mare interes și apreciere față de Psihologia consonantistă”. Congresul era dedicat sarbătoririi lui Norbert Wiener. După prezentarea lucrării lui Odobleja, s-au scandat “40 de ani de cibernetică”, deși se aniversau „30 de ani de cibernetică” și pe Norbert Wiener, care nu a mai primit premiul Nobel.

CONCLUSIONS I – The phenomenon of Romanian informaticsStages in the emergence and development of Romanian informatics

1. RESEARCH ON RECURSIVE FUNCTIONS, LOGIC AND THEORY OF DEMONSTRATION – In 1927, the Romanian mathematician Gabriel Sudan (1899-1977), with his doctorate at David Hilbert, gave the first example of a recursive function that is not primitive recursive, before Wilhelm Ackermann ( 1928). Between 1934-1942, at the University of Iași, the mathematician Grigore C. Moisil (1906-1973) dealt with „Logic and the theory of demonstration” and aiming to „learn mathematics from the beginning”, he studied at the „wonderful library” of the Mathematical Seminar in Iași, the book by Hilbert and Ackermann, but also the 3 volumes “Principia Mathematica” by Russel and Whitehead. Professor Moisil learned about Lukasiewicz’s multi-valued logics in the spring of 1935, when T. Kotarbinski, a professor at the University of Warsaw, gave 3 public lectures and a short lecture at the Mathematical Seminar on Lukasiewicz’s writing without parentheses. .
2. CYBERNETICS WAS BORN IN ROMANIA (1938-1939) – Today it is known that, 10 years before the book of the American mathematician Norbert Wiener (1894-1964) “Cybernetics: Or Control and Communication in the Animal and the Machine”, the Romanian Dr Ștefan Odobleja (1902-1978) – military doctor (post-mortem member of the Romanian Academy, 1990), publishes in 2 volumes „Consonantist Psychology”, 1938-1939, at the „Maloine” Publishing House, Paris, in French (totaling over 800 pages), in which he establishes general laws, which he applies to both the sciences of inert nature and the sciences of the living world, psychology and economic and social phenomena. Dr. Ştefan Odobleja makes a description of the psychological functions using a general scheme of a cybernetic system, where the sense organs, which receive information from the environment, represent the inputs (INPUT), and the muscles are considered the outputs (OUTPUT). He takes „steps across the boundaries of psychology” moving from man to other complex systems (communities, social organizations, etc.), inventing a new science: Cybernetics.
3. FUNDAMENTALS OF MODELS FOR COMPUTING AND DEVELOPMENT OF COMPUTING – During 1953-1954, ROMANIA ranked third in the world, after the USA and the USSR, in the research activity on „Theory of switching circuits” – after no. of articles (Gr. C. Moisil, CCUB Activity, AMC magazine, Technical Publishing House, no. 13-14, 1970). For these results acad. Gigore C. Moisl received – in 1996, Computer Pioneer Award (IEEE – Computer Society). Programs followed for the national computer and management system, regarding the endowment with computer technology in the period 1971-1980 (1967, 1971, 1972).
4. REALIZATION OF ROMANIAN COMPUTERS – In the period 1955-1957, ROMANIA designed and built its first digital electronic computer (1957, CIFA 1 computer), by a team led by Victor Toma, at the Institute of Atomic Physics (IFA ) – Magurele Bucharest. After 1970 followed the construction of Romanian electronic computers FELIX C series at the ICE Felix Electronic Computers Factory based on licenses purchased from the Dutch company FRIDEN and CII, a French private company created in 1966, within the French government project Plan Calcul, in the time of Charles de Gaulle.
5. DEVELOPMENT OF COMPUTERS IN THE WORLD – ROMANIA was the eighth country in the world to design and build an electronic computer with electronic tubes (1957) – the CIFA 1 computer in Bucharest and the 11th country in world, which built an electronic computer with transistors and electronic tubes (1963) – the computer DACICC-1 (Automatic Computing Device of the Cluj Computing Institute) at the Computing Institute – Romanian Academy (Cluj-Napoca branch), today called the Computing Institute of “Tiberiu Popoviciu”(ICTP).

CONCLUSIONS II – Cybernetics was born in Romania (1938-1939) – Stages in the international recognition of the work of the scientist Ștefan Odobleja, the inventor of cybernetics
1. „DEMONSTRATION DE PHONOSCOPIE”, year 1937, Dr. Ștefan Odobleja presents a scientific paper at the IXth International Congress of Military Medicine and Pharmacy, Bucharest. The paper is received with great interest by Dr. W.S. Bairbridge, head of the American delegation. On this occasion, Dr. Ștefan Odobleja distributed to the participants in the Congress a leaflet in French announcing the publication of the paper: „Consonantist Psychology” (1938-1939). Coincidentally or not, the two American military doctors (Dr. Wiliam Seman Bainbridge – chief physician of the 7th American Fleet in the Mediterranean, and Dr. Rosenblueth), later – after 1940, were included in the research team of the American mathematician. Norbert Wiener – today, considered the father of cybernetics.
2. „CONSONANTIST PSYCHOLOGY”, PERIOD 1938-1939 – Dr. Ștefan Odobleja (1902-1978), publishes in 2 volumes „Consonantist Psychology”, 1938 and 1939, at the Publishing House „Maloine”, Paris, in French, totaling over 800 of pages), in which he establishes general laws, which he applies both to the sciences of inert nature and to the sciences of the living world, psychology and economic and social phenomena. „Consonantal psychology has revealed the importance of dual, binary and dichotomous mechanisms both in psychology and beyond, in all sciences. He suggested and applied as another essential for the mechanization of thought, along with circularity. Instead of logic based on 3, he proposed and sketched a logic based on 2. ” says Dr. Stefan Odobleja. Thus, he came to define the 9 universal laws, among them being the law of reversibility / vicious circle, feedback. The 2 volumes represent the concepts and studies for a new science: Cybernetics.
3. 1972 – Since 1972, when Ștefan Odobleja read the autobiography of the mathematician Norbert Wiener, he devoted himself to demonstrating the idea that the origin of cybernetics lies in psychology and that „Cybernetics was born in Romania in 1938” through his work in 2 volumes „Consonantist Psychology” from 1938-1939. In this sense, in order to mark his partnership, he published a special work, which appeared in the very year of his death: „Consonantal and cybernetic psychology”, with a substantial preface by Mihai Golu: Ștefan Odobleja, Consonantal and cybernetic psychology , Scrisul Românesc Publishing House, Craiova, 1978.
4. “CYBERNETCS AND CONSONANTAL PSYCHOLOGY”, YEAR 1975 – Scientific communication at The Third International Congress of Cybernetics and Systems, Bucharest, Romania, August 25-29, 1975 (ASE Bucharest). The paper appeared in Proceedings of Congres (editors J. Rose-UJ and C Bilciu-Romania), Vol. II, section 5 (Communications, Education and Informatics), SPRINGER-VERLAG Berlin, Heidelberg, New York. The author presents the connection between the basic concepts of cybernetics and the ideas presented in detail in the volume „Consonantal Psychology”, Paris, 1938-1939. Consonantal psychology views the brain as a thinking machine; it proceeds to the analysis of thinking in a mechanical, modern way and separates distinctly the two primordial categories (psychological and dynamic question). Thus, Dr. Ștefan Odobleja can be considered a forerunner of Artificial Intelligence.
5. „DIVERSITY AND UNITY IN CYBERNETICS”, 1978 – Scientific communication at the IV International Congress of Cybernetics in Amsterdam – Netherlands (August 21-25, 1978), which was presented by Dr. Stelian Bajureanu – Dr. Stefan Odobleja is ill in bed, and obtains international recognition as a forerunner of cybernetics. B. H. Rudall of the University of Wales, who chaired the session, said: “Dr Odobleja’s work was very well received. A great interest and appreciation was expressed towards Consonantal Psychology ”. The convention was dedicated to the celebration of Norbert Wiener. After the presentation of Odobleja’s work, „40 years of cybernetics” were chanted, although „30 years of cybernetics” and Norbert Wiener, who did not receive the Nobel Prize, were also celebrated.

Source:

M. Vlada, Priorities in Cybernetics, Computer Science and Artificial Intelligence. About the beginnings of world and Romanian Informatics
ICVL 2020, http://c3.icvl.eu/papers2020/1.pdf , http://www.c3.icvl.eu/2020/priorities
M. Vlada, ROINFO project „Romanian Informatics” – Conclusions, 2020, http://c3.icvl.eu/2020/roinfo-conclusions
Marin Vlada (coord.), ROINFO project „Romanian Informatics”, https://sites.google.com/view/roinfo/ , https://sites.google.com/view/roinfo/conclusions

VIDEO

Lasă un răspuns