Despre Odobleja

Ștefan Odobleja – membru post-mortem, 13 noiembrie 1990. Prin lucrarea Psihologia consonantistă, apărută în anul 1938, a făcut publică prima variantă a concepției cibernetice generalizate și a demonstrat caracterul multi și interdisciplinar al acesteia
ACADEMIA ROMÂNĂ – SECŢIA DE ŞTIINŢA ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI – https://acad.ro/sectii/sectia14_informatica/sti/info_sectie.htm

Odo – înseamnă drum, circuit, (în limba veche greacă).” ILEANA ROMAN

Gândirea şi cunoaşterea sunt fenomene de rezonanţă.” dr. Ştefan Odobleja, «Logica Rezonanţei» [1984]

Ştefan Odobleja studiind și cercetând procesele din corpul uman plecând de la psihologia consonantistă, a inventat legile generale ale Ciberneticii și a prevăzut apariția mașinilor de calcul (calculatoarele) și construirea mașinilor gânditoare (inteligența artificială – sisteme inteligente)” MARIN VLADA, ICVL 2017, Source: Marin Vlada, Adrian Adăscăliţei, Ştefan Odobleja: A Scientific Visionary, precursor of Cybernetics and Artificial Intelligence
http://c3.icvl.eu/papers2017/icvl/documente/pdf/section1/section1_paper2.pdf

The roots of the cybernetic theory: „Ştefan Odobleja (1902–1978) was a Romanian scientist, one of the precursors of cybernetics. His major work, Psychologie consonantiste, first published in 1938 and 1939, in Paris, established many of the major themes of cybernetics regarding cybernetics and thinking systems ten years before the work of Norbert Wiener(1894-1964) was published, in 1948.”

Prin studiile privind constituirea gândirii logice, Dr. Ștefan Odobleja descrie și procesele ce duc la formele logice, sau chiar la formalismul ei. Începănd de la tema „principiul rezonanței” (am putea spune: al consonanței) între idei, lucrarea lui Odobleja propune și descrie, sub numele de „principii” câteva metode și căi încă nesemnalate ale gândirii, precum: dinamogenia și inhibiția, nivelarea șă denivelarea, instantaneitatea și acțiunea la distanță, suprapunerea, alegerea inversată etc.” Constantin Noica

Psihologia consonantistă nu este o lucrare de cibernetică sau numai o teorie a „legii reversibilitații”. este o operă de gândire, o filozofie a proceselor mintale și a științei, autorul căutând un număr de legi generale care să se aplice tuturor domeniilor, tuturor științelor naturii inerte și vii, psihologiei și vieții economoco-sociale. Dintre acestea, este adevărat, cea mai puternic scoasă în relief în cartea sa este legea reversibilității. acesta este și motivul pentru care Ștefan Odobleja a insistat atât de mult în ultimii ani ai vieții sale asupra aspectelor cibernetice ale operei sale„. Din coperta IV a cărții Ștefan Odobleja, Psihologia consonantistă, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1982, 680 pag. (traducere din limba franceză – PSYCHOLOGIE CONSONANTISTE, vol. I-1938), vol. II-1939, de P. Iacob, studiu introductiv de prof. univ. dr. Mihai Drăgănescu, conf. univ. dr. Pantelimon Golu)

1995 – Conferința Națională de Cibernetică (CNC) – Comisia de Cibernetică a Academiei Române

 • Ștefan Odobleja a elaborat ideile centrale ale ciberneticii și modul de gândire cibernetic. Norbert Wiener a reținut cea ce desprinsese în alte condiții Ștefan Odobleja și a reușit să întemeieze cibernetica ca știință. A doua jumătate a secolului nostru este marcată de conceptele ciberneticii, datorită lui Norbert Wiener, dar în spatele său stau, ca în orice domeniu al cunoașterii, mulți oameni de știință, dintre care Ștefan Odobleja reprezintă unul din momentele cele mai strălucitoare”. Prof. univ. dr. docent MIHAI DRAGANESCU, Membru corespondent al Academiei R.S.R.
 • Odobleja milita pentru modelarea comportamentelor organismului uman pentru a ajunge la modele în rezonanță cu gândirea omului, cu gândirea naturală. Sub aceste aspecte, „Psihologia consonantistă“ a fost și este o lucrare fundamentală, de bază, a științelor, de rezonanță și consonanță a științelor, o comoară a gândirii creative românești, de vreme ce teoria modelării a fost utilizată în știință și în aplicații practice, în cibernetică în primul rând, căci aceasta are la temelie teoria modelelor rezonante” Acad. Alexandru SURDU, Simpozionul „Ștefan Odobleja”, ediția din anul 2018.
 • Un mare om de știință, un mare filozof, care a reușit să formuleze și să aplice legile universale sistemice, creând astfel cibernetica generală – prima cibernetică
  Prof. univ. dr. ing. PAUL POSTELNICU, București
 • Ștefan Odobleja este primul gânditor care smulge naturii secretul general al buclelor ciberneticii, rolul lor în explicarea procesului din organismul uman, care cuprinde și psihicul. Acceptând conceptele la viața socială, la economie, la sociologie, Ștefan Odobleja afirmă universalitatea conceptului cibernetic al circuitelor cu reacție, al buclelor închise. Pentru acest motiv, întregul moment unic oferit istoriei, științei și culturii românești – și nu numai românești – de către Ștefan Odobleja în anii 1938- 1939 capătă strălucirea cuvenită marilor idei ale minții umane. Dar pe lângă meritul de a fi realizat prima cibernetică generalizată, Odobleja are și meritul elaborării primei psiho-cibernetici din lume. Toate aceste sublinieri au rolul incitant de a nu uita la ce înălțime a reușit să se ridice gândirea unui român căruia nu putem să-i mai aducem alt omagiu, decât acela de a contribui să i se acorde locul care i se cuvine în istoria științei universale”.
  Prof. univ. dr. docent MIHAI DRĂGĂNESCU, Membru corespondent al Academiei R.S.R.
 • Ștefan Odobleja ar putea fi considerat nu numai un Socrate al timpurulor noastre, dar și un al doilea Columb, pentru că a avut același destin: să descopere America științei și până la urmă, această Americă să primească alt nume, nu al său
  Prof. dr. IOSIF CONSTANTIN DRĂGAN

I. C. DrăganCu o herculeană perseverență de care numai geniile sunt capabile, Odobleja a explorat pas cu pas dimensiunile universale ale materiei, energiei și vieții printr-o monumentală operă autentică și excepțională importanță. Această lucrare este dedicată evaluării locului pe care îl ocupă Ștefan Odobleja în gândirea contemporană. Pionier și chiar creator al ciberneticii generalizate Odobleja a elaborat totodată o nouă viziune a psihologie ca știință integratoare a tuturor disciplinelor universului uman și tehnic, o știință a științelor. Contribuțiile lui științifice reprezintă o piatră de hotar marcată de cultura noastră în marșul istoric al descoperirilor epocii moderne.

– Spre lauda științei și filosofiei românești Ștefan Odobleja, este cel care, pe căile gândirii cibernetice a ajuns la identificarea forței transformatoare de mari proporții a calculatoarelor și inteligenței artificiale, pentru ființa umană. Prof. dr. IOSIF CONSTANTIN DRĂGAN

– Odobleja este și astăzi prezent în aprigile dispute privind misterul fundamental al existenței spiritului uman și implicațiile care reis din căutarea legăturilor dintre proprietățile mentale și cele fizice în perspectiva complexă, bioenergetică, psihologică și filosofică inclusiv de modelare neurologică. Prof. dr. IOSIF CONSTANTIN DRĂGAN

 • Odobleja a fost un atare savant care a descoperit psihologia consonantistă și prin aceasta arhitectul a ceea ce se identifică a fi cibernetica generalizată întemeiată pe principii, teorii și legi riguroase. Încă nu a apărut o doctrină unitară rivală susceptibilă de a unifica premisele ontologice și epistemologice ale psihologiei care este tot așa de vastă și de bogată în varietat ca și amplitudinea gândurilor și existențelor umane. Prof. dr. IOSIF CONSTANTIN DRĂGAN
 • Este o mare binefacere, o mare bucurie și mândrie, este o mare șansă pentru noi, românii, că regina științelor contemporane s-a născut pe pământul patriei noastre, pe pământul României Socialiste. Această știință a științelor, filozofie a filozofilor, cheie a cheilor, visată încă din antichitate de omenire, a fost creată de un român, dr. Ștefan Odobleja, fiu demn al meleagurilor Olteniei. Sistemul lui Odobleja prezintă, pentru integrarea științelor, același lucru ce l-a reprezentat sistemul lui Einstein pentru fizică” Ing. STELIAN BAJUREANU, Pitești
 • Aveți un om de aur, merită o statuie de aur” B.N. RUDALL, Olanda
 • Popoarele rămân în istorie și dăinuie în lume prin monumentele spirituale pe care le ridică, iar Ștefan Odobleja se numără printre creatorii de mari monumente ale spiritualității românești
  Prof. univ. dr. ION STRĂCHINARU, Iași
 • Poate unul dintre cei mai dotați creatori, savantul din Drobeta a lucrat singur, asemenea marilor solitari ai gândirii. A redescoperit multe și a inventat și mai multe, făcând uz de un singur instrument – inteligența lui înăscută” Acad. Dr. ALEXANDRU SURDU, București.
 • L-am cunoscut bine pe Dr. Ștefan Odobleja de prin 1938. Am scris, în anul 1939, în revista Spirit militar modern despre Psihologia consonantista, solicidând autorotăților să-l ajute în strădania sa științifică. Am intervenit și prin 1940 să fie mutat la București ca să-și definitiveze teoria, dar ordinul de mutare obținut a fost contramandat. Legăturile mele cu el în anii 1974-1978 au fost cum nu se poate mai amicale și dispariția lui mi-a produs o mare durere. Prin Simpozionul de la Lugojne-am alinat durerile și poate de acolo, de pe celălalt tărâm, ne veghează să fim uniți și să-i continuăm opera” General-maior (r) dr. CONSTANTIN ATANASIU
 • Acum, după 30 de ani de dialog mai ales cu opera sa – mai celebră şi mai percutantă în posteritate, am putea spune că opera lui Ştefan Odobleja seamănă cu destinul său, după cum şi invers. Este opera unui vizionar de anvergură şi de durată, care, până să ajungă la destinaţie, (la receptor), a renăscut pe drum. Odo– înseamnă drum, circuit, (în limba veche greacă).” ILEANA ROMAN
 • In an interview in 2013, the son of the scientist, Mr. Stefan Odobleja Jr., says that due to his illness, Stefan Odobleja did not attend the 4th International Cybernetics Congress, held in Amsterdam in August 1978. His communication „Diversity and Unity in Cybernetics” was presented at the Congress by Dr. eng. Stelian Bajureanu (in 1975, he gave his doctorate in Cybernetics, being among the first doctoral theses in the world in the field of Cybernetics). After the presentation of Odobleja’s work, the participants chanted „40 Years of Cybernetics,” although in reality they only commemorated „30 Years of Cybernetics”; in addition, the mathematician Norbert Wiener was celebrated. With this event of recognition of the Romanian priority on Cybernetics, who led the Congress, J. Rosse came to Romania and awarded „Norbert Wiener” medal to Nicolae Ceausescu, the political leader of Romania, for the special merits in Cybernetics of Romanian Researchers.
 • The Romanian scientist Odobleja Ştefan (1902–1978), the founder of cybernetics, defined for the first time in the world the psyche as a system. “The psyche is a system consisting of multiple elements: dynamic, reversible and associated”. The reverse connection termed by Odobleja “vicious circle” or reversible link is then identified in different psychic processes. Affectivity is a vicious circle, directly subordinated to the great circle: the life. Knowledge is a small vicious circle, directly subordinated to the affectivity, and through it, to the life”. Assoc. Prof. Dr. Dragos Cârneci states that emotion is not a function of the brain, but a label that refers to a set of its functions. The brain does not have a system that mediate emotion, but subsystems that mediate fear, anger, disgust or pleasure. In the 1980s Le Doux, studying the adverse conditioning to auditory stimuli, showed the existence of two neural pathways involved in the mechanism of this conditioning, regarded as one of the phobias mechanisms in psychiatric diseases. The two pathways are:  a path that link the thalamus directly to the amygdala (1) and another path leaving the thalamus to the primary auditory cortex”. Nicolae Jurcău (1998): “Two Specialists in Cybernetics: Stefan Odobleja and Norbert Weiner. Common and Different Features”, Twentieth World Congress of Philosophy, in Boston, Massachusetts from August 10-15, 1998, Boston University http://www.bu.edu/wcp/MainComp.htm
 • „I. Din tot ce sunt convins că există, eu pun pe primul loc ˮomul“. De la om apreciez în mod deosebit: Rațiunea, Creația și Conștiința. Odobleja le-a avut din plin.
  II. La 70 de ani de la apariția “Psihologiei Consonantiste“ și la 30 de ani de la moartea lui Șt. Odobleja, el este, ca și opera lui, încă puțin cunoscut..
  III. Prioritatea lui Odobleja în cibernetică trebuie stabilită întâi la noi în țară și apoi luptat pentru recunoașterea internațională.
  IV. Adevărul trebuie relevat și relevat în general și cu atât mai mult în știință. În cazul Odobleja nu s-a spus încă tot adevărul.
  V. Fără accente naționaliste sau etnice trebuie să recunoaștem, dincolo de subiectivități inerente, că Șt. Odobleja este creatorul celei mai generale cibernetici.” Prof. Daniel Viorel, 2008
 • “Dacă numai matematicienii au stilul prezentării lucrărilor științifice prin precizare de “Definiții“, găsim acest stil și la dr. Ștefan Odobleja, el nefiind matematician, ci medic ce s-a ocupat de studiul și cercetarea proceselor din corpul uman coordonate de mintea omului. Din punctul de vedere al Psihologiei, dr. Odobleja a arătat că orice cunoștință privind o oarecare problemă (lucru, noțiune, nume, subiect, clasă, lege) poate și trebuie să se încadreze într-una din cele 2 rubrici: Definiție și Diviziune. Fiecare clasă comportă legi. Fiecare teorie comportă aplicații practice. Astfel, a ajuns la definirea celor 9 legi universale, printre ele fiind legea reversibilității / cercului vicios, feed-back” Conf. dr. Marin Vlada
 • Ştefan Odobleja (1902-1978) – medic militar, a fost o mare personalitate ştiinţifică prea mult nedreptăţită. În perioada 1938-1939 (înainte cu 10 ani, ca matematicianul american Norbert Wiener (1894 – 1964), considerat a fi părintele Ciberneticii, să publice lucrarea sa fundamentală “Cybernetics or Control and Communication in the Animal and the Machine”), Odobleja scria în franceză lucrarea fundamentală în 2 volume, ”Psihologia consonantistă”. Definea bazele unei ştiinţe noi, Cibernetica, care va propulsa construirea calculatorului modern și dezvolarea unei noi științe: Informatica. Odobleja stabilea ideile fundamentale ale Ciberneticii, cea mai importantă referindu-se la feedback. El însuşi a trimis 150 de cărţi personalităţilor ştiinţifice, universităţilor şi marilor biblioteci din Europa, America şi Asia, numai că peste omenire venea, al doilea război mondial şi, cine mai voia să analizeze o lucrare profund ştiinţifică, în care se vorbea despre concepte noi în acel moment.” MARIN VLADA, coord. proiectul ROINFO „Romanian Informatoics” 2018-2020
 • România acelor ani, înainte și după cel de-al II-lea război mondial, era conectată la activitatea științifică și tehnică privind apariția noilor științe: Cibernetica și informatica, prin eforturile științifice ale comunității mondiale, la construirea sistemelor de calcul (computer systems). În deceniul ‘60, România era considerată între primele țări din lume (după SUA, Anglia, URSS, Germania, Franţa, Japonia, Austria, Olanda, Italia, Danemarca) privind cercetările și eforturile pentru construirea calculatorului electronic. Școala românească de matematică s-a dezvoltat sub influența matematicienilor români ce și-au susținut doctoratele cu prestigioși matematicieni din Franța, Germania, Italia. De exemplu, matematicianul Gabriel Sudan (1899-1977) a publicat în anul 1927 (înaintea lui W. Ackermann, 1928), prima funcție recursivă ce nu este primitiv recursivă.” MARIN VLADA, coord. proiectul ROINFO „Romanian Informatoics” 2018-2020

Cibernetica s-a născut în România în anul 1938dr. Șt. Odobleja

Lupta și începutul recunoașterii meritelor științifice ale dr. Ștefan Odobleja. În atenția tuturor românilor, după anul 1972

Începând din anul 1972, când a citit autobiografia matematicianului Norbert Wiener, dr. Ştefan Odobleja s-a consacrat demonstrării ideii că originea ciberneticii se află în psihologie şi că „Cibernetica s-a născut în România în anul 1938” prin lucrarea sa „Psychologie Consonantiste”. În acest sens, pentru a-şi marca parternitatea, el a publicat o lucrare specială, care a apărut în chiar anul morţii sale: „Psihologia consonantistă şi cibernetica”, cu o substanţială prefaţă a lui Mihai Golu (Ștefan Odobleja, Psihologia consonantistă și cibernetica, Editura Scrisul Românesc, Craiova, 1978).

SOURCE: Marin Vlada, Adrian Adăscăliţei,Ştefan Odobleja: A Scientific Visionary, precursor of Cybernetics and Artificial Intelligence
http://c3.icvl.eu/papers2017/icvl/documente/pdf/section1/section1_paper2.pdf

CRONOLOGIE

 • Anul 1972 – în Gazeta județeană din Mehedinți „Viitorul”, la rubrica Microenciclopedie severineană, în numarul 12 mai 1921, apare primul articol despre dr. Ștefan Odobleja, semnat de Ion Stroe-Oancea și Vasile Pârvulescu
 • Anul 1973 – Alexandru Olaru, Psihologia Consonantistă, Comunicare la Consfătuirea pentru istoria medicinii, București, 30 aprilie 1973
 • Anul 1973 – Valeriu Armeanu, Un pionier al Ciberneticii: dr. Ștefan Odobleja, în „Tribuna”, Cluj, 19 iulie 1973, p. 12
 • Anul 1974 – Liviu Timbus, cu zece ani înaintea lui Norbert Wiener, un român fundamentează legile ciberneticii, , „Flacăra”, 23 martie 1974, p 16
 • Anul 1974 – Eugen Barbu, Obstrucția noului, infracțiune, în „România liberă”, 4 aprilie 1974, p. 1-2
 • Anul 1974 – Ștefan Odobleja, Scrisoare, în „Săptămâna”, 3 mai 1974, p. 11 (la rubrica „Aveți cuvântul”)
 • Anul 1974 Constantin Bălăceanu, Un pionier al ciberneticii, românul Ștefan Odobleja, în „Flacăra”, 11 mai 1974, p. 8
 • Anul 1974 – Ștefan Odobleja, Scrisoare, în „Orizont”, Timișoara, 15 noiembrie (p. 1-1) și 22 noiembrie (p.3), 1974
 • Anul 1975Ștefan Odobleja, Interviu luat de Horia Gligor, în „Orizont”, Timișoara, nr. 51 (40*, 19 decembrie 1975
 • Anul 1975 – Eugeniu Niculescu-Mizil, în „Cibernetica și mediul”, Editura Casei Corpului didactic, Deva, 1975, pag. 11
 • Anul 1976 – Ștefan Odobleja, determinarea procesului ciclic și naștera ciberneticii, în „Almanahul Tribuna”, Cluj, 1976, p.221-225
 • Anul 1976 – Gheorghe M. Ștefan, Concepția cibernetică lui Ștefan Odobleja, studiu prezentat la Instututul Central pentru conducere și informatică (ICI), decembrie 1976
 • Anul 1977 Mihai Drăgănescu, Electronica în societatea contemporană, comunicare la Academia RSR, în Sesiunea științifică, 21 ianuarie 1977, publicată în volumul „Probleme pacii și ale războiului în condițiile revoluției științifice și tehnice”, 1977, pag. 229-230
 • Anul 1977 Mihai Drăgănescu, Ștefan Odobleja și relația om-mașină (raportul dintre om și mașină – automat), Conferință ținută la Biblioteca Județeană Mehedinți, Drobeta-Turnu Severin, 28 septembrie 1977, Preprint Instututul Central pentru conducere și informatică (ICI), București, 1977 [Cu această ocazie dr. Ștefan Odobleja s-a întâlnit cu Mahai Drăgănescu la Turnu Severin. În aceeași perioadă dr. Ștefan Odobleja a aflat de recenzia americanului S. M. Stong din „Psychological Abstract” (1941), iar în martie 1978 a realizat celebrul interviu acordat lui Aristide Buhoiu de la Televiziunea Română]
 • Anul 1977 – Eugeniu Niculescu-Mizil, Interconexiunea matematică-cibernetică, în AMC (Automatizare, Management, Calculatoare), Editura Tehnică, 1977, pag. 225-226
 • Anul 1978 – Ștefan Odobleja, Psihologia consonantistă și cibernetica, Editura Scrisul Românesc, Craiova, 1978
 • Anul 1978Dr. Ştefan Odobleja. Psihologia consonantistă (1978) – Prelegere ținută în anul 1978 la Casa Corpului Didactic din Drobeta-Turnu Severin, difuzată, în premieră, de Iulius Ţundrea în emisiunea „Fonoteca de Aur” Oameni de ştiinţă în arhiva sonoră a Radioului, la 20 decembrie 1980. Ştefan Odobleja explică în ce constă contribuţia lucrării sale Psihologia consonantistă – lucrare redactată inițial în franceză și publicată în 1938 și 1939, în două volume (Paris, Libraire Maloine) – la fundamentarea ciberneticii. Înregistrare realizată prin grija profesorului Constantin Negreanu, directorul Casei Corpului Didactic Mehedinți. http://www.radio-arhive.ro/articol/stefan-odobleja-psihologia-consonantista-1978/2107571/5701/2
 • Anul 1978 Mihai Drăgănescu, Ștefan Odobleja – raportul dintre om și mașină, în „Viitorul social”, anul VII, nr. 2, 1978, pag. 328-334
 • Anul 1978 Mihai Drăgănescu, Precursori români ai ciberneticii, în „Contemporanul”, 16 iunie 1978, pag. 8
 • Anul 1978 Mihai Drăgănescu, Ștefan Odobleja, în „Contemporanul”, 13 octombrie 1978, pag. 5
 • Anul 1979 – Stelian Bajureanu, Moștenirea Odobleja, în „Școala Mehedințeană”, vol. IV-V, Drobeta-Turnu Severin, 1979, p. 1212
 • Anul 1979 – Victor Săhleanu, Un dosar care rămâne deschis: Șt. Odobleja, în „Magazin”, anul XXII, nr. 1, 150, 20 octombrie 1979, p. 5
 • Anul 1979 – Simpozionul jubiliar „40 de ani de la fundamentarea conceptului ciberneticii generalizate”, Drobeta-Turnu Severin, 2-3 noiembrie 1979 (32 de comunicări susținute de către specialiști în cibernetică, informatică, psihologie, medicină, lingvistică și sociologie)
 • Anul 1979 Colectiv, Precursori români ai ciberneticii, Editura Academiei R. S. România, 1979, 143 pag.
 • Anul 1979 – Colectiv, Funcția cantității de informație în stabilitatea unui sistem social, Editura Academiei R. S. România, 1979
 • Anul 1979 – Dumitru Șonea, Un portret pentru eternitate, în „Școala Mehedințeană”, vol. IV-V, Drobeta-Turnu Severin, 1979, p. 130
 • Anul 1979 Mihai Drăgănescu, Un Precurseur de la cybernetique – Ștefan Odobleja, propos recueillis par D. Bianu. La Roumanie d’oujourd’hui, nr. 3, pag. 40-50, 1979
 • Anul 1980 Mihai Drăgănescu, Ștefan Odobleja elaborează pentru prima oară ideile unei cibernetici generalizate, în „Tribuna „, 10 ianuarie 1980, pag. 8
 • Anul 1981 – Colectiv, Odobleja between Ampere and Wiener, Editura Academiei R. S. România, 1981, 294 pag.
 • Anul 1981 – Înființarea unui cabinet Dr. Ștefan Odobleja la Arhivele Statului, Filiala Mehedinți
 • Anul 1981 – Cibernetica în colecția „Istoria științelor în România”, apărută sub egida CRIFST (Comitetul Român de Istoria și Filozofia Științei și Tehnicii), Editura Academiei R. S. România
 • Anul 1981 – Dr. Marin și Ioan Buzatu, Opera medicală a dr. Ștefan Odobleja, „mediu de cultură” pentru Psihologia consonantistă, în „Școala Mehedințeană”, vol. VI-VIII, Drobeta-Turnu Severin, 1981, p. 142
 • Anul 1982 – Ștefan Odobleja, Psihologia consonantistă, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1982, 680 pag. (traducere din limba franceză – PSYCHOLOGIE CONSONANTISTE, vol. I-1938), vol. II-1939, de P. Iacob, studiu introductiv de prof. univ. dr. Mihai Drăgănescu, conf. univ. dr. Pantelimon Golu)
 • Anul 1982 – Cibernetica generalizată – Ștefan Odobleja, Masă rotundă, Lugoj, 26-27 iunie 1982, Editions Nagard-Paris-Roma-Mntreal-Pelham New York
 • Anul 1982 Simpozionul Internațional de Cibernetică „Ștefan Odobleja” – 80 de ani de la nașterea întemeietorului ciberneticii generalizate, Lugoj, 22-24 octombrie și înființarea Academiei Internaționale de Cibernetică „Ștefan Odobleja” (au participat 91 de membri fondatori, având și un birou executiv condus de Prof. dr. Iosif Constantin Drăgan și un birou executiv condus de Prof. dr. Paul Postelnicu, iar din anul 1986 de Prof. dr. Cesar Buda, în calitate de președinte executiv)
 • Anul 1982 Al II-a Simpozionul de cibernetică generală și logică a rezonanței, 6-7 noiembrie, Drobeta-Turnu Severin și Orșova (64 de comunicări științifice)
 • Anul 1982 – Alexandru Surdu, Considerații asupra manuscrisului LOGICA al lui Ștefan Odobleja, în „Școala Mehedințeană”, vol. VIII-IX, Drobeta-Turnu Severin, 1982, p. 121
 • Anul 1982 – Ana și Florian Vlădica, Din viața savantului Ștefan Odobleja și geneza conceptului ciberneticii acestuia, în Școala Mehedințeană, vol. VIII-IX, Drobeta-Turnu Severin, 1982, p. 118
 • Anul 1983 – Nicolae Chipurici, Din corespondența dr. Ștefan Odobleja, în „Revista arhivelor”, anul LX, vol. XLV, nr. 3, iulie-august-sepembrie 1983. pp. 315-321
 • Anul 1983 – Apare reproducerea fotografică integrală a primei ediții a Psihologiei consonantiste. Cybernetique generale. Psychologie consonantiste. Sciences des sciences. Editions Nagard-Montreal-Paris-Lugoj-Roma-Pehham New York
 • Anul 1983 – Apare publicația periodică New Letter – Cybernetics Academy Odobleja
 • Anul 1983 – Apar documentele Simpozionul Internațional de Cibernetică „Ștefan Odobleja” – 80 de ani de la nașterea întemeietorului ciberneticii generalizate, Lugoj, 22-24 octombrie 1982, Editions Nagard-Montreal-Paris-Lugoj-Roma-Pehham New York
 • Anul 1983 – Simpozionul Cibernetică și consonantică „Orizontul ciberneticii românești în perspectiva revoluției științifico-tehnice contemporane” (prima ediție), 27-28 octombrie 1983, Iași
 • Anul 1983 A II-a Conferință Națională de Cibernetică – „Cibernetica în slujba dezvoltării economico-sociale a țării” (comunicări științifice), 5-8 octombrie 1983, București
 • Anul 1983 – Al VI-lea Simpozionul Moștenirea Ștefan Odobleja – „Mehedinți. Cultură și civilizație”, 3-4 decembrie 1983, Drobeta- Turnu Severin
 • Anul 1984 Alexandru Surdu, Introducere în logica rezonanței, Prefață de Constantin Noica, Editura Scrisul românesc, Craiova, 1984, 205 pag.
 • Anul 1984 – Al VII-lea Simpozionul Moștenirea Ștefan Odobleja – „Mehedinți. Cultură și civilizație”, 1-2 decembrie 1984, Drobeta- Turnu Severin
 • Anul 1984 – Constantin Negreanu, Ștefan Odobleja – copilăria și anii de școală, în „Danubius” (supliment al revistei „Orizont”), Timișoara, anul I, ianuarie 1984, p. 8
 • Anul 1985 – Al VIII-lea Simpozionul Moștenirea Ștefan Odobleja – „Mehedinți. Cultură și civilizație”, 4-5 Mai 1985, Drobeta- Turnu Severin
 • Anul 1985 A III-a Conferință Națională de Cibernetică – „20 de ani de la Congresul IX PCR. Cibernetica și informatica în slujba dezvoltării economoco-sociale a țării” (comunicări științifice), 3-4 octombrie 1985, București
 • Anul 1984 – Constantin Negreanu, Ștefan Odobleja – anii de studenție, în „Danubius” (supliment al revistei „Orizont”), Timișoara, anul I, februarie 1984, p. 9
 • Anul 1985 – Constantin Negreanu, Ștefan Odobleja – poezii de tinerețe, în „Manuscripum”, anul XVI, nr. 2, 1985, p. 101
 • Anul 1986– Al IX-lea Simpozionul Ștefan Odobleja, fondatorul ciberneticii generalizate – „Mehedinți. Cultură și civilizație”, 9-11 Mai 1986, Drobeta- Turnu Severin
 • Anul 1986 Concursul interjudețean de creație tehnico-științifică Ștefan Odobleja„, 16-17 Mai 1986, Drobeta- Turnu Severin
 • Anul 1986 – Simpozionul Cibernetică și consonantică „Contribuții românești la dezvoltarea științei – precursori, întemeietori și promotori ai ciberneticii” (a II-ediție), 13-15 iunie 1986, Iași
 • Anul 1986 – Constantin Negreanu, Ștefan Odobleja – pagini inedite, Editura Scrisul Românesc, Craiova, 1986
 • O serie de articole în publicațiile: „România liberă”, „Săptămâna”, „Flacăra”, „Orizont”, „Magazin”, „Contemporanul”, „Tribuna României”, „Studii și cercetări de calcul economic și cibernetică”, „Viitorul social”, „Opinia studențească”, „Ramuri”, „Danubius”, „Încercări” (revista elevilor Liceului din Streaia)
 • Revista „Școala Mehedințeană”, în cele 11 numere ale acestei publicații au apărut 4 articole semnate de dr. Ștefan Odobleja (dintre care unul postum), și 22 de studii și articole despre opera savantului

f

7.1. Cibernetica şi precursorii săi români 297
7.1.1. Apariţia ciberneticii ca ştiinţă 298
7.1.2. Precursori români ai ciberneticii 301
7.1.3. Viaţa şi opera lui Ştefan Odobleja 303
7.1.4. Concluzii 307

d

Conclusions

The ideas of the „Great lonely person” who was the Romanian scientist Stefan Odobleja could not impose themselves because – as we have previously shown – he was not lucky to enjoy any scientific community, a strong enough institution and a favorable social context, as well [2]:

The reversibility law (feedback) is present at the interpretation of all the domains that Stefan Odobleja approached.

Examples (The examples might  continue):

 • Psycho-physiology: „The intellectual exercise develops the brain and its development incites to the development of the intelligence”;
 • Psycho-pathology: „Between the cerebral structure and the cerebral function, between the cerebral pressure and mental disorder there is reversibility and reciprocity of determination, The lesion produces disorder and the mental disorder produces lesion”;
 • Language: „The image evokes the spoken word; in its turn, the spoken word evokes the image”;
 • Sociology: „The functioning of a society determines its structure but (the structure) influences, in its turn, upon the functioning”; philosophy: „Any philosophy is the crop of the past experience, in its turn any philosophy determines the experiments and behaviors in future”;
 • Aesthetics: „Art is the product and the expression of the individual and society which comprises him; in is turn, art influences the individual and the society”.

References

[1] BDM Soft (2015): CHC61 Competition, Odobleja precursor al Ciberneticii  IEEE Computer Society’s Web Programming Competition Unsung Heroes,http://www.bdmsoft.com/ieeecontest/index1.php, accessed 2017

[2] Nicolae Jurcău (1998): “Two Specialists in Cybernetics: Stefan Odobleja and Norbert Weiner. Common and Different Features”, Twentieth World Congress of Philosophy, in Boston, Massachusetts from August 10-15, 1998, Boston University http://www.bu.edu/wcp/MainComp.htm, accessed 2017

[3] Ştefan Lăpădat (2003): „Ştefan Odobleja, întemeietorul ciberneticii teoretice generalizate„, Camera Deputaţilor, http://www.cdep.ro/pls/steno/steno.stenograma?ids=5543&idm=1,41&idl=1(Romanian)

[4] Colectiv  (1979): „Precursori români ai ciberneticii“, Editura Academiei României (Romanian)

[5] Colectiv (1981): „Odobleja between Ampere and Wiener“, Editura Academiei Române

[6] John von Neumann (1945): EDVAC Report 1945, The John von Neumann Architecture of Computer Systems, http://www.wps.com/projects/EDVAC/, accsessed 2017

[7] Ștefan Odobleja (1935): „La Phonoscopie“ Ed. Gaston Doin & Cie, Paris

[8] Ștefan Odobleja (1938, 1939): „Psychologie consonantiste„, Paris: Publishing House Librairie Maloine

[9] Ștefan Odobleja (1983): Cybernetique generale. Psychologie Consonantiste, Sciences des Sciences, St. Odobleja – 1938 Editions Nagard, 875 p., Montreak-Paris-Lugoj-Roma-Pelham N.Y

[10] Ștefan Odobleja (1982): Consonantist Psychology (first published in French), Scientific and Encyclopaedic Publishing House (Romanian)

[11] Ștefan Odobleja (1978), Psihologia consonantista și cibernetică. Editura „Scrisul Românesc”, Craiova

[12] Ștefan Odobleja (1984, 2003): Introducerea în logica rezonanţei, Scrisul Românesc Craiova, 1984 (ed. I), 2003 (ed. II) (Romanian)

[13] Ștefan Odobleja Jr. (2013): “Tatăl meu era un vizionr, un om al viitorului” (Romanian), http://www.gds.ro/Actualitate/2012-07-14/Stefan+Odobleja+Jr.%3ATatal+meu+a+fost+un+vizionar%2C+un+om+al+viitorului/, accessed 2017

[14] British Medical  Journal (1936) Mar 14; 1(3923): 531–534, 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2458113/pdf/brmedj06831-0019b.pdf, accessed 2017

[15] Br Med J. (1936) Apr 25; 1(3929): S189–S248.  Book of British Medical Association, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2458392/pdf/brmedj06837-0049.pdf, accessed 2017

[16] Dan G. Siposan, Octavian Florin Aliu (2014): “Adjusting the light in the limit conditions of consciousness by the means of ascending reticular activating system (ARAS) and of subordinated systems Part 1: Introduction and Aims”, Laser Therapy. 2014 Mar 27; 23(1): 31–40. accessed 2017

[17] Marcus Solomon (2014): “10 nevoi umane”, https://hyperliteratura.ro/10-nevoi-umane-solomon-marcus/, accessed 2017 (Romanian)

[18] Marcus Solomon (2015): “Cît de greu e să fii om!”, Convorbiri Literare, Uniunea Scriitorilor, http://convorbiri-literare.ro/?p=4911, accessed 2017 (Romanian)

[19] Alexandru Surdu (2013): “Ștefan Odobleja – logica rezonanţei”, http://www.art-emis.ro/stiinta/1568-stefan-odobleja-logica-rezonantei.html , accessed 2017 (Romanian)

[20] Wobbe Vegter (2009): CyberHeroes, http://wvegter.hivemind.net/abacus/CyberHeroes/Odobleja.htm, accessed 2017

[21] Marin Vlada, Adrian Adăscăliţei (2012): “2012 The Alan Turing Year – de la maşina Enigma şi testul Turing la Inteligenţa Artificială”, In Lucrările celei de-a X-a Conferinta de Invatamant Virtual, Editura Universității din București, ISSN 1842-4708,  2012, pag. 41-51 (in romanian)

[22] Marin Vlada (2010): New Technologies in Education and Research. Models and Methodologies, Technologies and Software Solutions, LAMBERT Academic Publishing, ISBN 978-3-8433-6391-4

[23] Norbert Wiener (1948): “Cybernetics, or Control and Communication in the Animal and the Machine” Cambridge: MIT Press

[24] Norbert Wiener (1972): Sunt matematician. Editura Politica, București (Romanian)

[25] Norbert Wiener (1966): Cibernetica sau știința comenzii și conducerii la ființe și mașini, Editura științifică, București (Romanian)